مراحل انجام کار

ما در نظر داریم با درجه‌بندی تخصص‌ها و کارگروه‌ها و بهره مندی از وکلاء، حقوق دانان و اساتید متخصص، خدمات نوینی را در عرصه وکالت پایه گذاری کنیم. به همین جهت افتخار داریم که برای رسیدن به این مهم، با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان حقوقی و نیز نیروهای اجرایی با سابقه مدیریتی در حوزه‌های مختلف همکاری داشته باشیم.

ما در نظر داریم با درجه‌بندی تخصص‌ها و کارگروه‌ها و بهره مندی از وکلاء، حقوق دانان و اساتید متخصص، خدمات نوینی را در عرصه وکالت پایه گذاری کنیم. به همین جهت افتخار داریم که برای رسیدن به این مهم، با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان حقوقی و نیز نیروهای اجرایی با سابقه مدیریتی در حوزه‌های مختلف همکاری داشته باشیم.

ما در نظر داریم با درجه‌بندی تخصص‌ها و کارگروه‌ها و بهره مندی از وکلاء، حقوق دانان و اساتید متخصص، خدمات نوینی را در عرصه وکالت پایه گذاری کنیم. به همین جهت افتخار داریم که برای رسیدن به این مهم، با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان حقوقی و نیز نیروهای اجرایی با سابقه مدیریتی در حوزه‌های مختلف همکاری داشته باشیم.

ما در نظر داریم با درجه‌بندی تخصص‌ها و کارگروه‌ها و بهره مندی از وکلاء، حقوق دانان و اساتید متخصص، خدمات نوینی را در عرصه وکالت پایه گذاری کنیم. به همین جهت افتخار داریم که برای رسیدن به این مهم، با جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان حقوقی و نیز نیروهای اجرایی با سابقه مدیریتی در حوزه‌های مختلف همکاری داشته باشیم.

راه های ارتباط با ما

با استفاده از روش های زیر می توانید با ما در ارتباط باشید.