تخلیه و مطالبه اجور معوقه

۲۳ آبان ۱۳۹۵

دعوای تخلیه خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، با مجوز به فردی می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد.

تخلیه معمولاً در مورد دعاوی مالک و مستأجر مطرح می شود با این توصیف که شما ملکی را به کسی اجاره می دهید طبق قراداد ، مدت اجاره پایان یافته است اما مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیست در این حالت شما باید دعوای تخلیه مطرح نمائید.

 

دعوای تخليه وتحویل عين مستاجره چگونه مطرح می شود؟

خواهان(موجر) اعلام می کندکه بموجب سند مالکيت، مالک (مورد اجاره) می باشد و بموجب اجاره نامه عادی یا سند اجاره رسمی به خوانده (مستاجر) مورد اجاره را در تاریخ مورد توافق اجاره داده است که مهلت تمام شده وتمدید نشده است و قيد می کند تذکر به خوانده (مستاجر) داده و مستاجر از تخليه و تحویل عين مستاجره خودداری می کند، بنابراین درخواست صدور حکم به تخليه مورداجاره را دارد. و با تقدیم دادخواست تخليه عدم رضایت موجر برادامه رابطه استيجاری و استيفای منفعت مستاجر را اعلام می دارد.

در این رابطه معمولا اظهار نامه ای نيز از سوی موجر برای مستاجر ارسال می شود که مکلف به پرداخت اجاره می باشد و در صورت عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام خواهد شد.

 

دعوای مطالبه اجور معوقه به چه صورتی انجام می پذیرد؟

خواهان(موجر) پس از شرح مالکيتش و رابطه استيجاری با خوانده (مستاجر) ابراز می دارد که مورد معامله را به اجاره به مستاجر داده است و مستاجر اجور متعلقه به عين مستاجره را در تاریخ مورد توافق عليرغم تعهدات قراردادی و استيفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد.

بنابراین اگر سند اجاره رسمی است اظهار می کند به دفترخانه مراجعه نموده است و مطالبه اجور را خواسته که به وی ابلاغ شده است و یا اگر سند اجاره عادی است اظهارنامه ارسال کرده است. گاهی تقاضای تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها هم خواسته مي شود.

 

 

چه تفاوتی دعوای تخلیه ید و خلع ید وجود دارد؟

۱. اولین تفاوت عمده میان دعوای تخلیه و خلع ید این است که خلع ید در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود اما تخلیه ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد.

  1. تفاوت دیگر این است که دعوای تخلیه یک دعوای غیر مالی است بنابر این طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد.

نکته: دعوای خلع ید ، یک دعوای مالی محسوب می شود.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد تخلیه و مطالبه اجور معوقه:

  1. آیا اجاره نامه برای دادخواست مطالبه اجور معوقه کفایت میکند؟ یا حتما باید اسناد ملک نیز ضمیمه شود.

پاسخ: معمولاً اجاره نامه کفایت می نمایدالبته این امر بستگی به نظر شعبه رسیدگی کننده دارد.

 

  1. چنانچه بخواهم برای مستاجر با تمام شدن مدت اجاره نامه تخلیه فوری بگیرم و ودیعه مستأجر را به حساب دادگاه واریز نکرده باشم، آیا امکان تخلیه فوری وجود دارد؟

پاسخ: برای مقدمات اخذ دستور تخلیه فوری بایستی حتماً مبلغ ودیعه را به صندوق دادگستری واریز نمائید.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت در مورد تخلیه و مطالبه اجور معوقه نیاز به ارائه دارند :

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. سند مالكيت
  3. قرارداد اجاره
  4. اظهارنامه
  5. عندالزوم معاینه تحقيق محلی
  6. سایر مدرك موردنياز ديگر