انحصار وراثت

۲۳ آبان ۱۳۹۵

انحصار وراثت

مدارک لازم برای تقدیم دادخواست انحصار وراثت :

۱. دادخواست

۲.استشهادیه محضری

۳.کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

۴.رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارائه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست.

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارائه نماید.

 

دادگاه صالح برای ارائه دادخواست:

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است، بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

 

افراد صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء و ارائه دادخواست کافی است.

 

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:

در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید . بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در سایت پرسش و پاسخ در مورد گواهی انحصار وراثت:

  1. آیا یکی از وراث به تنهایی می تواند تقاضای انحصار وارثت نماید؟

پاسخ: بله هر یک از وراث به تنهایی می توانند تقاضا نمایند.

 

  1. آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟

پاسخ: خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیت برارث اقدامات لازم را انجام دهند.

 

  1. برای اخذ گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟

پاسخ: مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل نیاز به ارائه دارند :

۱.گواهی فوت

۲.شناسنامه متوفی

۳.شناسنامه و کارت ملی وراث