تحویل مبیع

۱۹ آبان ۱۳۹۵

تحویل مبیع عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ساده ترین راه فهم این ماده رجوع به عرف است . بنابراین زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.

 

چند نکته:

  • متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.
  • اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است.
  • عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
  • قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیع است و براساس قانون مدنی در معامله فضولی قدرت در زمان اجازه ملاک عمل می باشد.
  • اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
  • در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند.
  • حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد. براساس قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
  • تعهد و حق برای هر دو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید . اگر در این خصوص اختلاف پیش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود.
  • اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد، خریدار نمی تواند قیمت کسری مبیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد.
  • به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد.

حق در چه مواردی ساقط می شود؟

 ۱. برابر ماده ۳۷۷ قانون مدنی در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد.
 ۲. اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .
 ۳. در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد تحویل مبیع:

 ۱. بابت خرید کالایی چک داده ام فروشنده حاضر نیست که نه کالا را بدهد و نه چک را به من برگرداند حالا باید چه اقدام قانونی انجام دهم ؟

پاسخ: معامله واقع شده و ثمن آن هم با تحویل چک پرداخت شده است. شما مالک کالا (جنس خریداری شده) هستید و می توانید با تقدیم دادخواست یه مرجع صالح قضایی الزام فروشنده به تحویل مبیع (کالا) را درخواست کنید .

 

 مدارکی که مراجعه کنندگان در مورد طرح دعوی تحویل مبیع نیاز به ارائه دارند:

۱. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

۲. مبايعه نامه

۳. تصوير مصدق مستندات پرداخت ثمن معامله