نفقه زن

۲۳ آبان ۱۳۹۵

تعریف نفقه :

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه، غذا،  اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

 

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه از سوی مرد :

۱-ضمانت اجرای مدنی :

طبق ماده  ۱۱۱۱ قانون مدنی : زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .

۲-ضمانت اجرای کیفری :

ماده ۵۳ قانون جدید حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النّفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

 

در چه شرایطی تعلق گرفتن موضوع نفقه  مطرح می شود؟

تمكين خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.

تمكين عام: فرمانبرداري در امور كلي زندگي مي باشد، که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

 

در چه مواردی زن مستحقّ نفقه نخواهد بود ؟

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیّت امتناع کند مستحقّ نفقه نخواهد بود .

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی : نفقه مطلّقه رجعیّه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بایِن باشد، زن حقّ نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که دراینصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت .

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی : در عقد موقّت زن حقّ نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد نفقه همسر:

۱.خانمی هستم که می خواهم از همسرم جدا شوم آیا مي توانم پس از جدايي باز هم نفقه مطالبه نمایم ؟

پاسخ:نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد ،مگر درصورت حمل از شوهر خود، كه دراين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت . بنابراین در صورت وقوع طلاق، هرگاه علت جدايي عدم تمكين يا نشوز زن به دليل ترك خانه نبوده و طلاق رجعي باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده بر عهده مرد خواهد بود. به عكس در طلاق خلع ( به دليل كراهت زن از همسر خود)، مرد از پـرداخت نفقه معاف است، اگــرچه زن مـي بايست عده نگاه دارد.

 

  1. نفقه را چگونه محاسبه می کنند آیا میزان مشخصی در قانون دارد ؟ و آیا می توان گفت که در ماه به زن چقدر تعلق می گیرد ؟

پاسخ:میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنین هر منطقه و وضع مالی مرد است که توسط دادگاه تعیین می شود، بنابراین نمی توان گفت طبق قانون چه میزانی به زن تعلق خواهد گرفت ، مگر آنکه میزان آن توسط دادگاه مشخص و تعیین گردد .

 

۳.اگر هنوز عقد رسمی صورت نگرفته باشد(دوران نامزدی) به زن نفقه یا مهریه تعلق می گیرد ؟

پاسخ:خیر ـ طبق قانون مدنی در صورت عقد دائم زن مستحق مهریه و نفقه است . البته در خصوص نفقه باید گفت تمکین زوجه از موارد ضروری است .

 

مدارکی که مراجعه کنندگان در مورد مطالبه نفقه نیاز به ارائه دارند :

۱.اصل سند ازدواج

۲.اصل شناسنامه

۳.کپی کارت ملی