انتقال مال غیر

۵ آبان ۱۳۹۵

فروش (انتقال) مال غیر در زمره جرایمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ به زبانی ساده تر یعنی زمانی كه شخصی مرتكب این جرم می‌شود، علاوه بر اینكه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

جرم انتقال مال غیر به این معناست که انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.

 

تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری:

انتقال مال غیر جرمی مستقل و با کلاهبرداری متفاوت است و گاهی با هم اشتباه گرفته می شود بنابراین در اینجا تفاوتهای این دو را بررسی می‌کنیم:

  1. رکن مادي جرم انتقال مال غیر عبارتست از رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم براي ارتکاب جرم، و در نهایت نتیجه جرم اما رکن مادي جرم کلاهبرداری عبارتست از توسل به وسایل متقلبانه، اغفال قربانی جرم و تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگري است.
  2. در جرم انتقال مال غیر صرف فروش مال برای تحقق جرم کافی است هر چند مال برده نشود اما در جرم کلاهبرداري بردن مال شرط تحقق جرم است.
  3. در جرم انتقال مال غیر وسیله مجرمانه شرط تحقق جرم نمی باشد اما در جرم کلاهبرداری توسل به وسیله برای تحقق جرم شرط لازم است که باید متقلبانه نیز باشد.
  4. موضوع جرم انتقال مال غیر عین و منفعت و حق مالی است اما در حقوق ایران فقط عین می تواند موضوع جرم کلاهبرداري باشد و علاوه بر این وجه رایج کشور می تواند و شاید موضوع اصلی جرم کلاهبرداري باشد اما در فروش مال غیر وجه رایج کشور عملاً نمی تواند موضوع فروش مال غیر باشد بنابراین با وجود این تفاوتها در برخی موارد عمل مرتکب هم کلاهبرداري است و هم فروش مال غیر است. بعنوان مثال اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه وانمود می کند مالک مالی است و آن را به دیگري منتقل کند و شخصی که مال به وی منتقل شده بر اثر توسل به وسایل متقلبانه فریب خورده است و مبلغ آن را پرداخت کند در مجموعه جرم کلاهبرداري است در عین حال انتقال مال غیر نیز صورت گرفته است. در تعیین مجازات چنین مرتکبی بین حقوقدانان اختلاف نظر است.

 

 

تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر:

در جرم فروش مال غیر یکی از اجزا تشکیل دهنده عنصر معنوي قصد اضرار به صاحب مال است و این مورد تفاوت معامله فضولی از جرم فروش مال غیر است.

به عبارتی دیگر در جرم فروش مال غیر قصد ایراد ضرر به دیگري وجود دارد اما در معامله فضولی وجود چنین قصدي براي تحقق آن لازم نیست بدین ترتیب که هر فروش مال غیري معامله فضولی است اما هر معامله فضولی فروش مال غیر محسوب نمی شود. بعنوان مثال در جایی که فردي مال دیگري را در جهت مصلحت مالک به  فروش می رساند عمل مذکور فروش مال غیر محسوب نمی شود. بعنوان مثال در جایی که فردي مال دیگري را در جهت مصلحت مالک بدون اجازه وي می فروشد و هنگام حضور مالک وجه آن را به او می پردازد عمل مذکور به دلیل عدم تحقق سوء نیت خاص جرم نمی باشد.

تفاوت دیگري بین معامله فضولی و فروش مال غیر وجود دارد این است که در فروش مال غیر مرتکب در نفس خود براي خود معامله می کنند یعنی مال دیگری را از آن خود می داند و براي خود به فروش می رساند و به دلیل جرم بودن عمل مذکور معامله باطل است اما در معامله فضولی فرد برای صاحب مال و به نیابت از وي مال را به فروش می رساند و توسط مالک قابل تنفیذ است.

 

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد انتقال مال غیر:

۱. چنانچه شخصی ملکی را با قرار داد عادی به دیگری بفروشد اما انتقال آن با قرارداد دیگری  باشد آیا عمل فروشنده انتقال مال غیر است یا خیر ؟

پاسخ: فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید زیرا در این صورت  مغایر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.

 

۲. اگر قطعه زمینی که متعلق به چند نفر باشد هنوز تقسیم نشده و تقسیم نامه ای وجود نداشته باشد یکی از این مالکین آنرا تحت عنوان ملک شخصی به دخترش واگذارکرده و در آن ساختمان سازی کرده است.آیا این عمل وی انتقال مال غیراست؟

پاسخ: به موجب قانون مدنی، چنین شریکی ضامن است.اداره حقوقی نیز در چند نظریه برمبنای وجود یا نبود سوءنیت اظهارنظر کرده است که هرچند انتقال ملک مشاع به نحوه مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایرشرکاء نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوءنیت  نداشته جنبه کیفری ندارد اما درغیراینصورت انتقال مال غیر تلقی می شود.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت در مورد انتقال مال غیر نیاز به ارائه دارند:

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
  2. ارائه مدارک فروش مال غیر (توسط دیگری) و سایر ادله و مستندات در این زمینه.