سرقت

۲۶ مهر ۱۳۹۵

سرقت به معنای ربودن و دزدیدن آمده است و مصدرش سرقه است. سرقت عبارتست از ربودن مال متعلق به غیر.

 

سرقت برحسب نوع و میزان کیفر بر دو قسم است:

– سرقت مستوجب حد
– سرقت مستوجب تعزیر

در صورتی می گوییم سرقتی مستوجب حد است که دارای تمامی شرایط زیر باشد .در غیر اینصورت مشمول سرقت مستوجب تعزیر خواهد بود:

 1.  شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
 2. مال مسروق در حرز باشد
 3. سارق هتک حرز (در لغت به معنی شکستن حصار و پناهگاه است و در اصطلاح حقوق جزا به معنای از بین بردن هر گونه مانع برای دخول مانند شکستن در و قفل و کندن در و سوراخ نمودن دیوار و تخریب آن و غیره) کند.
 4. سارق مال را از حرز خارج کند.
 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
 6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
 9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
 11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
 13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

مجازات سرقت مشمول حد به شرح ذیل است:

الف. در مرتبه اول، قطع چهارانگشت دست راست سارق از انتهای آن است ، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی‌بماند.
ب. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری ازمحل مسح باقی‌بماند.
پ. در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت. در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

 

نکته:
در سرقت مستوجب حد چنانچه دو یا چند نفر بطور مشترک مالی بربایند باید سهم جداگانه هریک از آنها به حد نصاب برسد .
مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ در باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره به سرقتهای مستوجب تعزیر دارد.
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مرقون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:
سرقت در شب واقع شده باشد.
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند.
در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

 

متداول‌ترین سوالات در مورد سرقت:

 

۱.اگر فردی برای سرقت وارد منزل شود اما قبل از اقدام به سرقت وی دستگیر و تحویل پلیس گردد ، آیا این فرد با توجه به اینکه موفق به سرقت نشد، عملش جرم تلقی می شود؟
پاسخ: بله، این عمل جرم و عمل مرتکب شروع به سرقت تلقی می شود و آن شخص قابل تعقیب کیفری است.

 

۲.اگر پلاک اتومبیلم سرقت شود، در صورتی که سرقت را اطلاع داده نشود آیا این عمل جرم است؟
ج: چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار وتصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

 

۳.درصورت رضایت شاکی در جرم سرقت سارق تبرئه میشود؟
ج:خیر به دلیل اینکه جرم سرقت جزء جرائم غیر قابل گذشت است حتی در صورت رضایت شاکی مجازات برای سارق در نظر گرفته خواهد شد.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت سرقت نیاز به ارائه دارند:

۱.مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
۲.ارائه مدارک وادله و مستندات در خصوص اموالی که مورد سرقت شده است.