قتل

۱۹ مهر ۱۳۹۵

جنایت برنفس بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است .

منظور از قتل عمد، قتلی است که مرتکب هم کاری که انجام می دهد را می خواهد ( قصد فعل )  و هم نتیجه (قصد نتیجه) آنرا که کشتن مقتول است .

مجازات قتل عمدی درصورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد .

 

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود :

۱.هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین ازیک جمع را داشته باشد و در عمل نیز آن جنایت به وقوع بپیوندد ، چه عمل مرتکب نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود ، خواه نشود .

۲. هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت یا نظیر آن گردد ، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آنرا نداشته باشد اما آگاه باشد که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود .

۳. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود ، اما نسبت به مقتول به علت بیماری ، ضعف ، پیری ، یا هر وضعیت دیگری و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مقتول یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه باشد .

۴. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ، در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، مانند اینکه مرتکب در اماکن عمومی بمب گذاری کند .

 

قتل شبه عمد:

منظور از قتل شبه عمد، قتلی است که مرتکب کاری که انجام می دهد را می خواهد ( قصد فعل )  اما نتیجه (قصد نتیجه) آنرا که صدمه به قربانی است را نمی خواهد .( مانند معلمی که شاگردش را به قصد تأدیب کتک می زند اما متاسفانه شاگرد فوت می کند .)

 

جنایت در موارد زیرشبه عمدی محسوب می شود :

۱. هرگاه مرتکب ، نسبت به قربانی قصد رفتاری را داشته اما قصد جنایت واقع شده یا نظیر آنرا نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی می گردد ، نباشد .

۲. هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با تصور اینکه موضوع رفتار وی شی ء یا حیوان ویا مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به قربانی وارد کند ، سپس خلاف آن معلوم گردد .

۳. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد .

 

قتل خطای محض:

منظور از قتل خطای محض، قتلی است که مرتکب نه کاری که انجام می دهد را می خواهد ( قصد فعل )  و نه نتیجه (قصد نتیجه) آنرا .

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود :

۱. در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن واقع شده باشد .

۲. به وسیله ی صغیر و مجنون ارتکاب یابد .

۳. جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد جنایت بر قربانی را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید .

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد قتل :

  1. چندین سال پیش عمویم به قتل رسید و قاتل وی متواری شد و نتوانستیم قاتل را پیدا کنیم ،حال بعد از سالها پلیس مکان قاتل را پیدا کرده اما قاتل مرده است در اینصورت تکلیف دیه چه می شود ؟

پاسخ: بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید ، دیه بایستی از ماترک قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالی نداشته باشد از اموال بستگان نزدیک وی پرداخت می شود ولی هر گاه قاتل بستگانی نداشته باشد یا بستگان قاتل فاقد تمکن مالی باشند دیه از بیت المال پرداخت می شود .

 

  1. چنانچه شخصی که متهم به قتل است در بیرون از دادگاه یا هر مرجع قضایی دیگر اقرار کند قابل قبول است ؟ و اگر بعد از اقرار آنرا انکار کند تکلیف چیست ؟

پاسخ:اقرار متهم به قتل در خارج از دادگاه یا هر مرجع قضایی دیگر در صورتی که نزد حاکم باشد نافذ است . اما در مورد قسمت دوم ، طبق قانون اقرار بعد از انکار که مقرون به دلایل مثبته است، مسموع نخواهد بود .

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت قتل  نیاز به ارائه دارند :

۱.مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

۲.شهادت شهود برای اثبات جرم قتل

  1. .ارائه مدارک و مستندات لازمه